תקנון האתר

 

חברת אלרום פרפורמנס בע"מ (להלן: "החברה") מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותי האתר.
השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן.
אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הינך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.

תנאי שימוש:

אתר החברה http://magspot.co.il, כפי שניתן לצפות ולהשתמש בו מכל מכשיר קצה. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. לשימת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר של החברה ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל [email protected], החברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.
כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו, שיועמדו לרשות המשתמשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות החברה ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לחברה זכות שימוש בהם.

השימוש באתר:

הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "Magspot".

השימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים הכלולים בו, מוצע למתנדב כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.

השימוש באתר נחשב להסכמה משתמעת לכך שאתה מסכים לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS) בהתאם להחלטות המנהלים, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר ומנהליו! בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

ידוע למשתמש באתר, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות מסוימות כל אחד על פי הרשאתו בעלי האתר רשאים לסגור את האתר לשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.

בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת !

מבלי לגרוע מן האמור, בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכוש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

כמו כן, אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

לשימת לבך, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתם, וללא קבלת הסכמתך את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור זה .

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט ניתן לפנות לנציגים בדוא"ל [email protected]

תכני האתר:

באתר תמצא תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על עולם המשפט, הפיננסים ,נדל"ן ורפואה אסתטית על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות.
אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם ותעשה על אחריות המשתמש בלבד.
מטרתנו היא לספק תוכן פרסומי ותוכן מסחרי או ממומן אחר שיש בהם ערך למשתמשים ולמפרסמים. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים ובמידע וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ובמידע.
הפרסום באתר כולל גם תגובות ו/או מידע שמתפרסמים באתר על ידי משתמשים. החברה אינה אחראית למידע ו/או לדעות ו/או לתגובות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ולא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג, למידע ו/או לתגובות ו/או לדעות כאמור, או לכל תוצאה של שימוש באלה החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או כשלים בהעברת המידע, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי

קישורים והפניות באתר:

יתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"). אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שנגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים. מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

קניין רוחני:

מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר– לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך, להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה או (לפי עניין) של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות, בכתב ומראש. שמה של החברה, שמו של האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר( אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לחברה תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום בחברה הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם באתר. במסירת תוכן לפרסום באתר הנך מקנה לה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

הפסקת שימוש ושיפוי:

הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה, להפסיק/ לחסום פעילותו של כל משתמש בשירותיה, באופן זמני או קבוע, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי שימוש אלה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים, חסימת  כתובת ה IP, כתובת MACID של אותו משתמש, וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא החברה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי נגד המשתמש כאמור, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

גילוי נאות – Cookies:

האתר משתמש ב-"עוגיות" ("קוקיז") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות ולצרכי אבטחת המידע.

"עוגיות" ( Cookies ), הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מה"עוגיות"  יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. ה"עוגיות" מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

המידע בעוגיות אלו מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך מעוניין לקבל "עוגיות" תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. בנוסף לכך, ניתן למחוק את קבצי ה"עוגיות" במחשב בכל רגע.

ייתכן גם שנטרול עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב"עוגיות" כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.

שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת "העוגיות" וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתי צד ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת "עוגיות" במחשבך.

אבטחת מידע:

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

דברי פרסומת:

משתמש אשר יסמן באתר כי הינו מעוניין לקבל עדכונים ו/או חומרים פרסומים, מסכים בזאת, בין אם נרשם בפועל כחבר במועדון הלקוחות ובין אם לאו, לקבל מהחברה חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות החברה ו/או מועדון הלקוחות ושירותיו השונים ו/או אודות מוצרים או שירותים של חברות קשורות באמצעי מדיה שונים, לרבות דוא"ל, פקס, מסרונים ( SMS ), מע' חיוג אוטומטי והודעות מוקלטות, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדי ג', כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת. משתמש רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליו חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור או באמצעות הדוא"ל [email protected] תחת הכותרת "בקשת הסרה מבקלת דברי פרסומת".

מאגר מידע:

למשתמשים באתר תינתן האופציה להזין פרטים אישיים לצורך קבלת תוכן שיווקי ובין היתר לספק שם, טלפון, וכתובת דוא"ל. המשתמש נותן את הסכמתו להיכלל במאגר הנתונים של החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 אשר מטרתו דיוור ישיר ומסירה לצדדים שלישיים.

יובהר כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו. המשתמש זכאי לדרוש בכתב, להימחק ממאגר המידע ע"י שליחת מייל  לכתובת [email protected] , תחת הכותרת "בקשת הסרה ממאגר המידע".צוין, כי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי, בעצמו או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

כמו כן, המשתמש רשאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. האתר ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו לצורך פנייה בהצעות מסחריות אולם מידע הדרוש לאתר לשם ניהול עסקיו (לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר) יוסיף להישמר על ידי האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל הגולש.

במקרה שבו מפעיל האתר ימכור ו/או יעביר חלק או כל מעסקיו ו/או נכסיו לצד שלישי, או אם מפעיל האתר נרכש (באופן חלקי או מלא) על ידי צד שלישי, או אם מפעיל האתר נכנס להליכי כינוס ו/או פירוק, הוא יהיה רשאי להעביר את המידע ו/או המידע הסטטיסטי לצד שלישי, ללא צורך בקבלת האישור של המשתמשים, כולם או חלקם.

מפעיל האתר רשאי למסור מידע על המשתמשים לצדדים שלישיים הנותנים שירותים למפעיל האתר, וזאת לצורך מתן השירותים למשתמשי האתר ושיפורם. חלק מאותם גורמים עשויים להיות ממוקמים מחוץ לתחומי מדינת ישראל ועל כן המידע עשוי להיות מועבר אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע מבטיח רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

סודיות וקניין רוחני:

בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים לעיל האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של חברת "אלרום פרפורמנס בע"מ" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מחברת "אלרום פרפורמנס בע"מ".

בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו וכיו"ב, ובכל תוכן הכלול בהם )למעט תכנים המפורסמים על ידי משתמשים) הינן של מפעילי האתר, או של צד שלישי, שהרשה למפעילי האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילי האתר מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מפעילי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמש באתר.

שיפוי:

אתה מתחייב לשפות את החברה המפעילה אתר זה, "אלרום פרפורמנס בע"מ", את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם- ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט- עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד ג.